Susirinkimas 2017

Gerbiami sodo bendrijos ,,Žėrutis’ nariai!

 

Skelbiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuris įvyks

 

2017 m. balandžio 7 d. 19 val., adresu Skersinės sodų 4-oji g.13.

 

Registracijos pradžia nuo 18 val. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1 . Valdybos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo iki 2016 m. gruodžio mėn.

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2016 m.

3. Bendrijos įstatų keitimas:

a) s/b ,,Žėručio” buveinės adreso keitimas iš dabartinio (Peteliškių g.) į Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius;

b) rinkimo į valdybos narius tvarkos patikslinimas: renkame narius nuo kiekvienos gatvės po atstovą, iš viso penki nariai.

4. Vandens ūkio priežiūros, tiekimo klausimai:

a) Skelbti konkursą dėl vandens tiekimo tinklų priežiūros ir eksploatacijos,

b) pradėti siurblinės renovavimo darbus,

c) aptarti ir nutarti dėl sodo vandens tiekimo būdų kitoms bendrijoms ir fiziniams asmenims:

I. Procentinė apskaita, kai 50% sumoka kaimyninės bendrijos,

II. Pagal kaimyninių SB siūlomą variantą – proporcingai, pagal vartotojų skaičių esantį bendrijoje,

 

III.          Mokestis pagal įrengtą apskaitos sistemą (skaitliukai),

IV. Pasirašyti atnaujintas vandens tiekimo sutartis su vartotojais – kaimyninių sodų bendrijomis, fiziniais asmenimis.

5. SB kelių apšvietimo, ženklinimo, priežiūros darbų:

a) Skersinės sodų 1-osios gatvės dalinė renovacija: (gatvė priduota savivaldybei, tačiau pagal galiojančius įstatymus, galime pasinaudoti 50:50 % pagalba, todėl duobes reikia patiems pasilyginti)

b) siūloma įvesti vienkartinį statybų mokestį ~400 Eur. Kelio sutvarkymas po statybų yra privalomas. Nubalsavus už šį sprendimą   teigiamai – įtraukti šį punktą į įstatus.

c) jei vykdant darbus savo sklypuose,  narys padaro žalą bendrijos turtui (pvz.: apgadina kelią ir panašiai), tai narys turi sutvarkyti pakenkimus per 2 mėn. Kitu atveju,  bendrija sutvarko apgadinimus ir pateikia sąskaitą sklypo savininkui. Padaryta žala nustatoma surašant defektinį raštą dalyvaujant keliems tos gatvės nariams ir valdybos nariui, atstovaujančiam gatvę, kurioje padaryta žala.

d) kelių sankryžose, kur ypač blogas matomumas, pastatyti veidrodžius. Įrengti stebėjimo kameras.

e) dėl kelių apšvietimo, tai turi būti apšviesti visi bendrijos keliai, o ne dalimis.

f) draudimas automobilių statymo ant bendro naudojimo kelių.

6. Einamieji klausimai:

a) nario mokesčio didinimas;

b) užtikrinti priėjimą prie SB vandens vamzdyno;

c) sklypas gali turėti vieną prisijungimą prie SB vandens vamzdyno. Savininkas atsako už tvarkingą prisijungimą prie vandens vamzdyno;

d) Valdybos administracinių išlaidų suma. Siūloma suma 50-10 Eur per mėn.;

e) Dalyvavimas akcijoje „DAROM“;

f) nariai, nuolat gyvenantys bendrijoje, privalo turėti šiukšlių konteinerius visus metus, kiti nariai, neturintys konteinerių  – šiukšles išsiveža arba užsisako konteinerius sezonui.

 

 

Prašome aktyviai dalyvauti darbotvarkės korekcijoje, laukiame konstruktyvių pasiūlymų.

 

Primename, kiekviena gatvė turi savo atstovą.

Susirinkime dalyvavimas būtinas.

Mūsų sprendimai-mūsų rankose!

 

 

SB ,,Žėrutis“ valdyba.